06.10.2009

Spoločnosť Standard & Poor’s (S&P) nedávno ohodnotila dvapodfondy WIOF, WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund a WIOF China PerformanceFund, ratingom “A”. Fond WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund získalrating „A“ preto, lebo S&P verí, že prístup správcu fondu je zdravýa pragmatický. Podobne aj fond WIOF China Performance Fund získal rating„A“ ako prejav uznania, že kolektív spoločnosti APS AM je skúsený, máuvážlivý prístup a úspešne ho aplikuje, i keď má fond históriukratšiu ako 3 roky.

Rating A pri fondoch označuje vysoké štandardy kvality na základeinvestičného procesu a nepretržitú výkonnosť správcu v porovnanís fondmi, ktoré majú podobné ciele.

Správcovské ratingy Standard & Poor’s Fund Management Ratings súzaložené na hodnotení kvantitatívnych (historická výkonnosť, volatilita astavba portfólia) a kvalitatívnych faktorov (správcovská činnosť, stavpodniku a investičný proces), ktoré prispievajú k dlhodobej výkonnostimeranej od ratingu A po AAA. Fondy získavajú rating po preukázanejvýkonnosti počas minimálne 3 rokov. Nie všetky fondy dosiahnu rating,pretože približne 80% fondov neuspeje pri prvotnej kontrole. Ibazostávajúcich 20% fondov pokračuje v procese získavania ratingu a súpripustené k rozhovorom so spoločnosťou Standard & Poor´s. Tento faktznižuje možnosť použitia fondu ako vhodnej investície.

Podľa názoru spoločnosti Standard & Poor's majú iba tie fondy,ktoré disciplinovane dodržiavajú procesy a preukazujú pevnú správu,väčšiu šancu dlhodobo poskytovať trvalé, nadpriemerné výnosyv porovnaní s inými fondmi v rovnakom sektore.

Na záver treba pripomenúť, že samotný vysoký rating nie jedostatočným východiskom pre investičné rozhodnutia a je určený skôr akoprvý krok v procese hodnotenia fondu.