11.12.2009

Spoločnosť Standard & Poor’s (S&P) nedávno ohodnotila tripodfondy WIOF – WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund, WIOF China PerformanceFund a WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund ratingom “A”.

Download reportov Standard & Poor’s:

Fond WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund získal rating „A“ preto, leboS&P verí, že prístup správcu fondu je zdravý a pragmatický. Podobne ajfond WIOF China Performance Fund získal rating „A“ ako prejav uznania, žekolektív spoločnosti APS AM je skúsený, má uvážlivý prístup a úspešneho aplikuje, i keď má fond históriu kratšiu ako 3 roky. Fond WIOFAdriatic-Balkan Opportunities Fund tiež získal rating „A“, keďže sispoločnosť S&P myslí, že KD má správne zložený tím, ktorýpreukázal svoju schopnosť vyrovnať sa so zložitými podmienkami na trhu apodával vyššiu výkonnosť v rámci regiónu.

Ratingom „A“ fond preukazuje vysoký štandard kvality na základeprocesu investovania a konzistentnosti výkonnosti správy v porovnanís fondmi s podobnými cieľmi a zaraďuje sa do najlepších 20% fondov vosvojej kategórii.

Správcovské ratingy Standard & Poor’s Fund Management Ratings súzaložené na hodnotení kvantitatívnych (historická výkonnosť, volatilita astavba portfólia) a kvalitatívnych faktorov (správcovská činnosť, stavpodniku a investičný proces), ktoré prispievajú k dlhodobej výkonnostimeranej od ratingu A po AAA. Fondy získavajú rating po preukázanejvýkonnosti počas minimálne 3 rokov. Nie všetky fondy dosiahnu rating,pretože približne 80% fondov neuspeje pri prvotnej kontrole. Ibazostávajúcich 20% fondov pokračuje v procese získavania ratingu a súpripustené k rozhovorom so spoločnosťou Standard & Poor´s. Tento faktznižuje možnosť použitia fondu ako vhodnej investície.

Podľa názoru spoločnosti Standard & Poor's majú iba tie fondy,ktoré disciplinovane dodržiavajú procesy a preukazujú pevnú správu,väčšiu šancu dlhodobo poskytovať trvalé, nadpriemerné výnosyv porovnaní s inými fondmi v rovnakom sektore.

Na záver treba pripomenúť, že samotný vysoký rating nie jedostatočným východiskom pre investičné rozhodnutia a je určený skôr akoprvý krok v procese hodnotenia fondu.